OBJEKTIF

Untuk memberi perkhidmatan penyiaran dan penyebaran maklumat melalui peranan media elektronik (radio) kearah membina insan melibatkan perubahan sikap, peribadi, pemikiran dan nilai-nilai murni bagi memaju dan menjayakan perkembangan sosio-ekonomi masyarakat Orang Asli khususnya terhadap konsep integrasi nasional selaras dengan cita-cita negara.